Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Παναγία η Εγκυμονούσα..
Προσευχή λεγομένη ὑπό γυναικῶν κυοφορουσῶν πρός
τήν ΠΑΝΑΓΙΑΝ τήν «ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑΝ».


Ἐγκυμονοῦσα Δέσποινα, Μαρία Θεοτόκε, 
ἡ συλλαβοῦσα ἐν γαστρὶ τὸν
πάντων Βασιλέα,
 παράστηθί μοι δέομαι τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, 
καὶ δώ-
ρησαί μοι σύνεσιν καὶ τοῦ Θεοῦ τὸν φόβον,
 τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν
βοήθειάν σου, 
ἕως ἂν φθάσω εὐχερῶς εἰς τοκετοῦ τὴν ὥραν,
 εὐγνωμονοῦσα
τὸν Θεὸν τὸν δόντα μοι παιδίον, 
καὶ τοῦτο μετὰ γέννησιν ἀξιωσόν με φέρειν,
ἐν τῷ Ναῷ καὶ ὕστερον καλῶς ἀνατραφῆναι, 
ἵνα Θεὸν δοξολογῇ ἐν χείλεσιν
καρδίας,
 Αὐτῷ γὰρ πρέπει ἡ τιμὴ καὶ δόξα εἰς αἰῶνας.
 Ἀμήν.επίσης  λεπτομέρειες για τον παρακλητικό κανόνα της 
Παναγίας της Εγκυμονούσας μπορείτε να βρείτε και ΕΔΩ!!